MÅNADENS HÄNDELSER

APRIL

         

   Medlemskväll i Åbo 

    Vattengymnastik i Åbo, Rosenkvarteret 

10     Styrelsemöte i Aura

19    Vattengymnastik i Åbo, Rosenkvarteret

24 - 25  Kaffeservering på dialysavdelningen, Vakka-Suomen sairaala i Nystad

             Kaffeservering på dialysavdelningarna på ÅUCS i Åbo samt på Loimaa distriktssjukhus

 

ÅRSKALENDER  2018

 

 

MAJ

15         LEVERVECKAN firas genom en publikföreläsning på huvudbiblioteket i Åbo

19          Förbundets årsmöte hotell Crowne Plaza i Helsingfors

              Medlemsbrev nr 2 publiceras

JUNI      

              

JULI

 21        Sommarteater i Raumo, musikföreställningen Sellaista elämä on 

              Hepatitdagen

AUGUSTI

SEPTEMBER

              Medlemsbrev nr 3 publiceras

OKTOBER

              Styrelsemöte för planering av verksamheten under 2019

              Föreningens höstmöte hålls

NOVEMBER

               Julfest ?

DECEMBER

               Julkaffeservering på dialysavdelningarna på vårdanstalterna inom föreningens 

               verksamhetsområde; ÅUCS, Loimaa och Nystad

 

 

FÖRENINGEN

Föreningen grundades år 1977 och verkar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (med undantag av Salo-nejden), hemorten är Åbo och medlemsantalet är för tillfället c:a 360.

Föreningen verkar som intressebevakare för medlemmarna som är njur- och leverpatienter samt deras närstående. Verksamheten går ut på att förebygga njur- och leversjukdomar samt att stöda och hjälpa redan insjuknade, dem som redan gått igenom organtransplantation och också deras närstående. Föreningen strävar till att förbättra patientmedlemmarnas vårdmöjligheter och socialförhållanden samt dessas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv.

Dessutom försöker föreningen motivera medlemmarna att motionera och röra på sig, föreningen stöder rekreationsverksamet riktad till medlemmarna, föreningens verksamhet omfattar också upplysning, information och rådgivning.

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

 • rätt att delta i olika regelbundna motionsformer som subventioneras  av föreningen
 • deltagande i av föreningen anordnade rekreationsaktiviteter, utflykter och resor
 • lokalklubbarna möts regelbundet, emellanåt fås hälsofrämjande information av inbjudna gäster
 • möjlighet att delta i förbundets subventionerade evenemang, t.ex. utbildningstillfällen, anpassningskurser, evenemang för kamratstödsverksamhet, rekreationsträffar
 • medlemsbrev där det informeras om aktuella händelser, mötestidtabeller osv.
 • Medlemstidningen Elinehto - Livsvillkor som ges ut av Njur- och Leverförbundet utkommer fyra gånger per år och postas åt medlemmarna

Medlemsavgiften är 20 €/år och årsavgiften för understödande företagsmedlemmar är 100 €. Som medlem kan också ansluta sig familjemedlem, övrig närstående samt understödande privatpersoner. Att ansluta sig görs antingen genom att ringa upp föreningens kontaktperson för svenskspråkiga eller genom att gå in på förbundets hemsidor och fylla i medlemsansökan via internet.

 

VERKSAMHET

UPPLYSNING OCH INFORMATION

 • föreningen deltar i informationstillfällen för beslutsfattarna och allmänheten, delar ut informationsmaterial och organdonationskort
 • man strävar till att delta i utomhusevenemang på verksamhetsområdet som ordnas under den varma årstiden för att sprida information om föreningens verksamhet
 • förbundets publikationer och broschyrer vidarebefordras till vårdinrättningar och hälsocentraler och man strävar till att hålla informationsmaterialet uppdaterat
 • föreningen informerar om förbundets riksomfattande och regionala evenemang
 • förutom hemsidorna fungerar Turun Sanomat samt lokaltidningarna som informationskanaler

UTBILDNING

 • man strävar till att utnyttja utbildningstillfällen som anordnas av förbundet
 • genom att delta i dessa ökar möjligheterna för föreningens frivilliga och ansvarspersoner att verka för medlemmarnas bästa

PATIENTHJÄLP

 • utgör den centrala delen i föreningens verksamhet
 • månatligen ordnas klubbkvällar i Åbo och Loimaa för att upprätthålla och öka både patient- och närståendemedlemmarnas välbefinnande, samhörighet och sociala växelverkan
 • man strävar till att öka vårdinrättningarnas trivsel på basen av patienternas önskemål
 • vid jultid och på våren ordnas kaffebjudning för dialyspatienterna vid vårdinrättningarna på föreningens verksamhetsområde
 • kamratstöd är också en viktig verksamhetsform, omfattningen beror på föreningens personresurser

REHABILITERING

 • Elinehto - Livsvillkor-medlemstidningen innehåller information om subventionerade rehabiliterings- och anpassningskurser som ordnas av förbundet
 • kursdeltagare med erfarenhet av dessa försöker motivera medlemmarna att utnyttja kursutbudet, de flesta kurserna är öppna också för närstående medlemmar

REKREATION

 • julfest årligen samt teaterbesök under sommaren
 • den årliga dagsutflykten är en uppskattad sommaraktivitet
 • populärt är också förbundets årliga hälsofrämjande evenemang

SAMVERKAN

 • strävas till att kontinuerligt utveckla samarbetet med områdets övriga patientorganisationer
 • samarbete idkas likaså med förbundets regionalansvariga i Västra Finland
 • föreningen deltar i verksamheten som handhas av VAU rf. (föreningen för handikappidrott och handikappmotion)

MOTION

 • ledd vattengymnastik ordnas i Loimaa (Vesihovi tisdagar) och i Åbo (Rosenkvarteret torsdagar jämna veckor)
 • bowling ordnas i Loimaa onsdagar jämna veckor samt torsdagar udda veckor
 •  
 • För närmare information beträffande de olika motionsformerna, kontakta Lars-Eric Andersson, 0400 804 513

MEDLEMSBREV

1/2018

Föreningens femte årtionde har börjat, så också den nya ordförandens verksamhetsperiod

Ny ordförande: Lars-Eric Andersson, åbobo, genomgått levertransplantation 2014. Fungerar även som                         leveransvarig samt sköter föreningens svenskspråkiga information

Kallelse till vårmöte

Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys <> Egentliga Finlands njur- och leverföreings stadge-enliga vårmöte hålls tisdagen 20.3. kl 18.00 på Kongresshotell Linnasmäki, Turun Kristillinen Opisto, adress Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. Före mötets början kaffeservering kl 17.30. Mötesförhandlingarna föregås av erfarenhetsexpert Satu Tahkokallios föredrag som behandlar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts pilotprojekt.

Till vårmötet hör att besluta om godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 1.1. - 31.12.2017.

Ändring av stadgarna: Styrelsens förslag för vårmötet gäller övergång till  ett årsmöte istället för vårmöte och höstmöte.

Världsnjurdagen firas 8 mars

i U-sjukhusets aula kl 14 - 18, 5.3. kl 14 - 17 i Loimaa distriktsjukhus samt 9.3. kl 14 - 17 i Vakka-Suomi sjukhus. Närvarande vid dessa tillfällen är föreningens ordförande, styrelsemedlemmar samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts erfarenhetsexpert. Njurpatienter samt övriga intresserade önskas välkomna.

Levervecka firas vecka 20

15.5. föreläsning i Åbo på huvudbiblioteket, i auditoriet.

Sommarteater i Raumo lördagen 21.7.

Till musikföreställningen Sellaista elämä on har manuskriptet författats av Mikko Kivinen och Otto Kanerva. Kivinen svarar också för regin. Föreställningen handlar om Juha Vainio, personen bakom sångtexterna. Musikinnehållet är rikligt i teaterstycket som behandlar hans ungdom och fartfyllda karriär till känd artist såsom också den lugnare nyktra perioden.

Föreställningen börjar kl 14, före det äter vi lunch kl 12.30 på FresCo Ravintolat Oy - Etappi*22*.

Anmälningar senast 16.6. per e-post kalevi.suihko@seutuposti.fi, eller 050 516 3020. 50 först anmälda ryms med. Uppgifterna om deltagaravgifter och resetidtabeller meddelas i nästa medlemsbrev.

Föreningen har öppnat Facebook-sidor

Dessa finns under namnet Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry. Här kommer att synas uppgifter om kommande händelser samt bildmaterial från sådant som hänt tidigare.

Nya hemsidor är också under uppbyggnad på adressen varmu.yhdistysavain.fi. Där finns redan endel material, t.ex. kommande händelser, kontaktuppgifter samt svenska sidorna. Tillsvidare fungerar båda nätadresserna paralellt.

Klubbverksamheten och motionsverksamheten i Åbo och Loimaa

Klubbarna i Åbo och Loimaa samlas en gång i månaden. Viktigast är social samvaro och referensstöd, vi strävar också till att bjuda in föreläsare för att få omväxling i programmet. Också sångkvällar, frågesport, skivråd, bingo har ordnats, närmast i Loimaa.

Åbo-klubben samlas månadens första onsdag kl 18 på adressen Slottsgatan 53. Närmare upplysning i Turun Sanomats föreningsspalt samt på föreningens nätsidor.

Tidtabellen för den ledda vattengymnastiken i Rosenkvarteret är de jämna veckornas torsdagar kl 18 - 20. Närmare uppgifter angående tidtabeller och deltagaravgifter fås av Lars-Eric Andersson, 0400 804 513.

Loimaa-klubben samlas månadens tredje torsdag kl 18 på Tuulensuu servicehem, Huvilakatu 32. Klubbansvarig Aila Suihko. Kungörelsekanaler är föreningsspalterna i Loimaan Lehti och Auranmaan Viikkolehti samt föreningens nätsidor.

Ledd vattengymnastik samt bowlingkvällar hör också till klubbens verksamhet, närmare uppgifter fås av Aila Suihko, 050 3543 921.

Medlemsavgift

Fakturorna med medlemsavgifter har postats till medlemmarna. Genom att betala avgiften fås medlemstidningen Elinehto - Livsvillkor fyra gånger per år och samtidigt säkerställs föreningens verksamhetsförutsättningar. Tack för det.

Kontaktuppgifter

Ifall du har e-postadress, meddela gärna den åt sekreteraren: kalevi.suihko@seutuposti.fi. Informationen via e-posten medför betydande kostnadsinbesparingar i form av postavgifter, kopieringskostnader och kontorsmaterial samt underlättar arbetsbördan för de styrelsemedlemmar som sköter informerandet på det "traditionella" sättet. Dessuton får vi ut aktuell information genast (jfr. medlemsbrev via papperspost tre ggr/år).

Njur- och leverförbundets nätsidor hittas under adressen www.muma.fi Här finns information om rehabiliteringskurserna som anordnas av förbundet.

Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna

Lars-Eric Andersson            0400 804 513   villinkari(at)gmail.com              ordförande, leveransvarig,

                                                                                                            kontaktperson svenska

Markku Mäkelä                   0440 821 345   makemark(at)dnainternet.net    viceordförande

Kalevi Suihko                     050 5163 020   kalevi.suihko(at)seutuposti.fi    sekreterare, fritidsärenden

Aila Suihko                        050 3543 921   aila.suihko(at)seutuposti.fi       klubbansvarig, Loimaa

Katri Grönroos                   040 578 7400    gronrooskatri(at)gmail.com     vård- och socialärenden

Markku Lehtonen               040 538 4415    make(at)kauaspois.net            klubbansvarig, Åbo

Jukka Niemelä                   040 567 4928    niemekanjukka(at)gmail.com   medlem

Tarja Nikkanen                  040 584 2179    tarja.nikkanen(at)luukku.com   medlem

Eeva-Kaisa Uusitalo            050 376 6191    ekuusitalo1(at)gmail.com          vicemedlem, ansvarig för

                                                                                                             hemsidorna och facebook

Pentti Kuoppala                 040 7375 706                                                 vicemedlem

Terttu Erkkilä                    050 569 6933    terttu.erkkila(at)gmail.com       kassaärenden

 

HISTORIK

Föreningens uppkomst

- föreningen grundades vid ett möte som hölls 13.6.1977, närvarande var följande personer:

Forsström Jorma            Martikainen Riitta               Willberg Pertti

Heinonen Teuvo            Näpärä Aino                      Vuoristo Pirkko

Hyttinen Hanna             Penttilä Antero                   Puusti Terttu

Hyttinen Raimo             Pöykö Anja                        Pirkkama Kerttu

Iivari Aila                     Pöykö Marja-Riitta               Lahtinen Eila

Kautiainen Sinikka        Raivio Ulla                          Kankare Pentti

Kivikoski Mauri             Rantala Jukka                      Pentikäinen Aino

Kivikoski Eeva              Sainio Ulla                          Paavola Unto

Koivuniemi Kauko         Salmi Aili                            Kunelius Pertti

Lankinen Aune             Salmi Paavo                        Silvennoinen Eila

Lankinen Vilho             Sandberg Anja                     Uusitalo Esa

Linjamäki Anja             Valve Anja                           Nyberg Thea

- föreningen registrerades 7.4.1981

- registreringsnummer 131.940

- FO-nummer 0698202-5

 

Föreningens namn

LOUNAIS-SUOMEN MUNUAISTAUTIYHDISTYS

     tagits i bruk 13.6.1977

LOUNAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA ELINSIIRTOPOTILAAT ry.

SYDVÄSTRA-FINLANDS NJUR- OCH TRANSPLANTATIONSPATIENTERNA rf.

     tagits i bruk 29.11.2001

VARSINAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA MAKSAPOTILAAT ry.

EGENTLIGA-FINLANDS NJUR- OCH LEVERPATIENTERNA rf.

     tagits i bruk 23.10.2006

VARSINAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS ry.

EGENTLIGA FINLANDS NJUR- OCH LEVERFÖRENING rf.

     tagits i bruk 30.10.2014

 

Heders- och ständiga medlemmar

- till hedersmedlemmar har under årens lopp utnämnts två och till ständiga medlemmar fem personer

 

Årets medlem

- i samband med höstmötet 1993 beslöts att styrelsen årligen väljer till årets medlem en person som varit medlem en längre tid och och som verkar aktivt inom föreningen

Förtjänsttecken

- utdelas på bestämda grunder vart femte år, klasserna är guld, silver samt brons

Bordsstandar

- två slags standar finns ibruk, numrerade och onumrerade

- hittills har överlåtits 6 st numrerade och onumrerade också 6 st

En gyllene njure

- hittills har en enda sådan överlåtits, mottagaren är sammankallaren till mötet där föreningen grundades samt den bärande kraften under de första verksamhetsåren, Jorma Forsström

- överlåtelsen skedde 30.8.1983