MÅNADENS HÄNDELSER

FEBRUARI

 

22     Vattengymnastik, Rosenkvarteret, kontaktperson Lars-Eric Andersson tel. 0400 804 513

23      Västra Finlands regionkommitte håller möte i Tammerfors

28      Seminariedag gällande sällsynta sjukdomar, ÅUCS kl 9 -12 i Johan Haartman-auditoriet

 

ÅRSKALENDER  2018

 

MARS

            INTERNATIONELLA NJURDAGEN FIRAS 8.3

  5          Infotillfälle på Loimaa distriktsjukhus

  8          Infotillfälle på ÅUCS, i U-sjukhusets aula

  9          Infotillfälle på Vakka-Suomen sairaala i Nystad

             Medlemsbrev nr 1 publiceras

 20        Föreningens vårmöte hålls på Kongresshotell Linnasmäki

APRIL

10         Styrelsemöte i Aura            

             Kaffeservering på dialysavdelningara på verksamhetsområdets vårdanstalter; ÅUCS, Loimaa

             och Nystad

MAJ

15         LEVERVECKAN firas genom en publikföreläsning på huvudbiblioteket i Åbo

19          Förbundets årsmöte hotell Crowne Plaza i Helsingfors

              Medlemsbrev nr 2 publiceras

JUNI      

              Sommarteater

JULI

              Hepatitdagen

AUGUSTI

SEPTEMBER

              Medlemsbrev nr 3 publiceras

OKTOBER

              Styrelsemöte för planering av verksamheten under 2019

              Föreningens höstmöte hålls

NOVEMBER

               Julfest ?

DECEMBER

               Julkaffeservering på dialysavdelningarna på vårdanstalterna inom föreningens 

               verksamhetsområde; ÅUCS, Loimaa och Nystad

 

 

FÖRENINGEN

Föreningen grundades år 1977 och verkar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område (med undantag av Salo-nejden), hemorten är Åbo och medlemsantalet är för tillfället c:a 360.

Föreningen verkar som intressebevakare för medlemmarna som är njur- och leverpatienter samt deras närstående. Verksamheten går ut på att förebygga njur- och leversjukdomar samt att stöda och hjälpa redan insjuknade, dem som redan gått igenom organtransplantation och också deras närstående. Föreningen strävar till att förbättra patientmedlemmarnas vårdmöjligheter och socialförhållanden samt dessas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv.

Dessutom försöker föreningen motivera medlemmarna att motionera och röra på sig, föreningen stöder rekreationsverksamet riktad till medlemmarna, föreningens verksamhet omfattar också upplysning, information och rådgivning.

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

 • rätt att delta i olika regelbundna motionsformer som subventioneras  av föreningen
 • deltagande i av föreningen anordnade rekreationsaktiviteter, utflykter och resor
 • lokalklubbarna möts regelbundet, emellanåt fås hälsofrämjande information av inbjudna gäster
 • möjlighet att delta i förbundets subventionerade evenemang, t.ex. utbildningstillfällen, anpassningskurser, evenemang för kamratstödsverksamhet, rekreationsträffar
 • medlemsbrev där det informeras om aktuella händelser, mötestidtabeller osv.
 • Medlemstidningen Elinehto - Livsvillkor som ges ut av Njur- och Leverförbundet utkommer fyra gånger per år och postas åt medlemmarna

Medlemsavgiften är 20 €/år och årsavgiften för understödande företagsmedlemmar är 100 €. Som medlem kan också ansluta sig familjemedlem, övrig närstående samt understödande privatpersoner. Att ansluta sig görs antingen genom att ringa upp föreningens kontaktperson för svenskspråkiga eller genom att gå in på förbundets hemsidor och fylla i medlemsansökan via internet.

 

VERKSAMHET

UPPLYSNING OCH INFORMATION

 • föreningen deltar i informationstillfällen för beslutsfattarna och allmänheten, delar ut informationsmaterial och organdonationskort
 • man strävar till att delta i utomhusevenemang på verksamhetsområdet som ordnas under den varma årstiden för att sprida information om föreningens verksamhet
 • förbundets publikationer och broschyrer vidarebefordras till vårdinrättningar och hälsocentraler och man strävar till att hålla informationsmaterialet uppdaterat
 • föreningen informerar om förbundets riksomfattande och regionala evenemang
 • förutom hemsidorna fungerar Turun Sanomat samt lokaltidningarna som informationskanaler

UTBILDNING

 • man strävar till att utnyttja utbildningstillfällen som anordnas av förbundet
 • genom att delta i dessa ökar möjligheterna för föreningens frivilliga och ansvarspersoner att verka för medlemmarnas bästa

PATIENTHJÄLP

 • utgör den centrala delen i föreningens verksamhet
 • månatligen ordnas klubbkvällar i Åbo och Loimaa för att upprätthålla och öka både patient- och närståendemedlemmarnas välbefinnande, samhörighet och sociala växelverkan
 • man strävar till att öka vårdinrättningarnas trivsel på basen av patienternas önskemål
 • vid jultid och på våren ordnas kaffebjudning för dialyspatienterna vid vårdinrättningarna på föreningens verksamhetsområde
 • kamratstöd är också en viktig verksamhetsform, omfattningen beror på föreningens personresurser

REHABILITERING

 • Elinehto - Livsvillkor-medlemstidningen innehåller information om subventionerade rehabiliterings- och anpassningskurser som ordnas av förbundet
 • kursdeltagare med erfarenhet av dessa försöker motivera medlemmarna att utnyttja kursutbudet, de flesta kurserna är öppna också för närstående medlemmar

REKREATION

 • julfest årligen samt teaterbesök under sommaren
 • den årliga dagsutflykten är en uppskattad sommaraktivitet
 • populärt är också förbundets årliga hälsofrämjande evenemang

SAMVERKAN

 • strävas till att kontinuerligt utveckla samarbetet med områdets övriga patientorganisationer
 • samarbete idkas likaså med förbundets regionalansvariga i Västra Finland
 • föreningen deltar i verksamheten som handhas av VAU rf. (föreningen för handikappidrott och handikappmotion)

MOTION

 • ledd vattengymnastik ordnas i Loimaa (Vesihovi tisdagar) och i Åbo (Rosenkvarteret torsdagar jämna veckor)
 • bowling ordnas i Loimaa onsdagar jämna veckor samt torsdagar udda veckor
 •  
 • För närmare information beträffande de olika motionsformerna, kontakta Lars-Eric Andersson, 0400 804 513

MEDLEMSBREV

3/2017

Ordförandens hälsning

Hösten är här och sommaren har gått. Jag hoppas att ni har kunnat koppla av och njuta fast sommaren har varit regning och tidvis  rätt kylig. Till sommaren hör ju ändå ljusa kvällar, morgnar och nätter.

Föreningens verksamhet under innevarande säsong har delvis gått ut på intressebevakning och nytänkande förutom den normala verksamheten, dvs. klubbkvällar,vattengymnastik och bowling. Till traditionen hör också teaterbesök, i år på Samppalinna friluftsteater i Åbo.

Jag har beslutat att avsluta mitt ordförandeskap vid utgången av året. Tiden som ordförande har varit glädjerik, det har varit givande att i ert sällskp delta i olika evenemang de föregående åren. Nu är det dags att ge plats för nytänkande. Kommer fortsättningsvis som medlem att delta i föreningens verksamhet i den mån min tid hinner till. Jag tackar allla föreningsaktiva och önskar er intresse och entusiasm att fortsätta med det viktiga frivillighetsarbetet. Ni behövs alla och ni utgör en källa till kraft för många.

Jag önskar den nya ordföranden lycka och framgång.

Hälsningar Ari

 

Kallelse till höstmöte

Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys <> Egentliga Finlands njur- och leverföreings stadge-enliga höstmöte hålls tisdagen 24.10. kl 18.00 på Kongresshotell Linnasmäki, Turun Kristillinen Opisto, adress Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo. Före mötets början kaffeservering kl 17.30.

Till höstmötet hör att besluta om föreningens verksamhetsplan och budget för 2018 samt att slå fast medlemsavgiftens storlek. Personvalen för 2018 hör också till höstmötet.

Kom alltså och påverka samt ta ställning till vår gemensamma sak!

 

Klubbverksamheten och motionsverksamheten i Åbo och Loimaa

Klubbarna i Åbo och Loimaa samlas en gång i månaden. Viktigast är social samvaro och referensstöd, vi strävar också till att bjuda in föreläsare för att få omväxling i programmet. Också sångkvällar, frågesport, skivråd, bingo har ordnats, närmast i Loimaa.

Åbo-klubben samlas månadens första onsdag kl 18 på adressen Slottsgatan 53. Närmare upplysning i Turun Sanomats föreningsspalt samt på föreningens nätsidor.

Tidtabellen för den ledda vattengymnastiken i Rosenkvarteret är de jämna veckornas torsdagar kl 18 - 20. Närmare uppgifter angående tidtabeller och deltagaravgifter fås av Lars-Eric Andersson, 0400 804 513.

Loimaa-klubben samlas månadens tredje torsdag kl 18 på Tuulensuu servicehem, Huvilakatu 32. Klubbansvarig Aila Suihko. Kungörelsekanaler är föreningsspalterna i Loimaan Lehti och Auranmaan Viikkolehti samt föreningens nätsidor.

Ledd vattengymnastik samt bowlingkvällar hör också till klubbens verksamhet, närmare uppgifter fås av Aila Suihko, 050 3543 921.

 

Föreningens 40-årsjubileum

Jubileet firas lördagen 18.11.2017 på Ravintola Juliana, Slottsgatan 18 i Åbo kl 17.00 - 22.00. Ordföranden Ari Laaksonen hälsar välkommen, festtalet hålls av docent Kaj Metsärinne och förbundets hälsning framförs av verksamhetsledare Sari Högström. Anmälningar inkl. dietuppgifter mottas av Jukka Niemelä 040 567 4928 eller niemelanjukka@gmail.com senast torsdagen 2.11.2017. Deltagarantalet är begränsat. Supe'kortet kostar för medlemmarna 30 € och för övriga 50 €. Inbetalning senast 2.11.2017 på kontonummer FI59 5710 0440 1096 35, betalningsreferens 2017114.

Julfest firas inte i år med anledning av 40-årsjubile'et.

 

Kontaktuppgifter

Ifall du har e-postadress, meddela gärna den åt sekreteraren: niemelanjukka(at)gmail.com. Informationen via e-posten medför betydande kostnadsinbesparingar i form av postavgifter, kopieringskostnader och kontorsmaterial samt underlättar arbetsbördan för de styrelsemedlemmar som sköter informerandet på det "traditionella" sättet. Dessuton får vi ut aktuell information genast (jfr. medlemsbrev via papperspost tre ggr/år).

Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna

Lars-Eric Andersson            0400 804 513   villinkari(at)gmail.com              ordförande, leveransvarig,

                                                                                                            kontaktperson svenska

Markku Mäkelä                   0440 821 345   makemark(at)dnainternet.net    viceordförande

Kalevi Suihko                     050 5163 020   kalevi.suihko(at)seutuposti.fi    sekreterare, fritidsärenden

Aila Suihko                        050 3543 921   aila.suihko(at)seutuposti.fi       klubbansvarig, Loimaa

Katri Grönroos                   040 578 7400    gronrooskatri(at)gmail.com     vård- och socialärenden

Markku Lehtonen               040 538 4415    make(at)kauaspois.net            klubbansvarig, Åbo

Jukka Niemelä                   040 567 4928    niemekanjukka(at)gmail.com   medlem

Tarja Nikkanen                  040 584 2179    tarja.nikkanen(at)luukku.com   medlem

Eeva-Kaisa Uusitalo            050 376 6191    eeva-kaisa.uusitalo(at)paimio.fi  vicemedlem, ansvarig för

                                                                                                             hemsidorna och facebook

Pentti Kuoppala                 040 7375 706                                                 vicemedlem

Terttu Erkkilä                    050 569 6933    terttu.erkkila(at)gmail.com       kassaärenden

 

HISTORIK

Föreningens uppkomst

- föreningen grundades vid ett möte som hölls 13.6.1977, närvarande var följande personer:

Forsström Jorma            Martikainen Riitta               Willberg Pertti

Heinonen Teuvo            Näpärä Aino                      Vuoristo Pirkko

Hyttinen Hanna             Penttilä Antero                   Puusti Terttu

Hyttinen Raimo             Pöykö Anja                        Pirkkama Kerttu

Iivari Aila                     Pöykö Marja-Riitta               Lahtinen Eila

Kautiainen Sinikka        Raivio Ulla                          Kankare Pentti

Kivikoski Mauri             Rantala Jukka                      Pentikäinen Aino

Kivikoski Eeva              Sainio Ulla                          Paavola Unto

Koivuniemi Kauko         Salmi Aili                            Kunelius Pertti

Lankinen Aune             Salmi Paavo                        Silvennoinen Eila

Lankinen Vilho             Sandberg Anja                     Uusitalo Esa

Linjamäki Anja             Valve Anja                           Nyberg Thea

- föreningen registrerades 7.4.1981

- registreringsnummer 131.940

- FO-nummer 0698202-5

 

Föreningens namn

LOUNAIS-SUOMEN MUNUAISTAUTIYHDISTYS

     tagits i bruk 13.6.1977

LOUNAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA ELINSIIRTOPOTILAAT ry.

SYDVÄSTRA-FINLANDS NJUR- OCH TRANSPLANTATIONSPATIENTERNA rf.

     tagits i bruk 29.11.2001

VARSINAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA MAKSAPOTILAAT ry.

EGENTLIGA-FINLANDS NJUR- OCH LEVERPATIENTERNA rf.

     tagits i bruk 23.10.2006

VARSINAIS-SUOMEN MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS ry.

EGENTLIGA FINLANDS NJUR- OCH LEVERFÖRENING rf.

     tagits i bruk 30.10.2014

 

Heders- och ständiga medlemmar

- till hedersmedlemmar har under årens lopp utnämnts två och till ständiga medlemmar fem personer

 

Årets medlem

- i samband med höstmötet 1993 beslöts att styrelsen årligen väljer till årets medlem en person som varit medlem en längre tid och och som verkar aktivt inom föreningen

Förtjänsttecken

- utdelas på bestämda grunder vart femte år, klasserna är guld, silver samt brons

Bordsstandar

- två slags standar finns ibruk, numrerade och onumrerade

- hittills har överlåtits 6 st numrerade och onumrerade också 6 st

En gyllene njure

- hittills har en enda sådan överlåtits, mottagaren är sammankallaren till mötet där föreningen grundades samt den bärande kraften under de första verksamhetsåren, Jorma Forsström

- överlåtelsen skedde 30.8.1983